Koncepcja pracy - Miejskie Przedszkole nr 14 w Nowym Sączu

Idź do spisu treści

Menu główne:

O Przedszkolu
 
 
 
 

KONCEPCJA PRACY
MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR14
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM.MARII MONTESSORI W NOWYM SĄCZU
2011-2016


 
 

ŹRÓDŁA OPRACOWANIA KONCEPCJI

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego, wnioski z ewaluacji wewnętrznej oraz zewnętrznej.  Dokonano również  diagnozę pracy przedszkola na podstawie ewaluacji planu rozwoju przedszkola w latach 2005-2010,  mocnych i słabych stron pracy przedszkola. Uwzględniono również możliwości przedszkola, jego bazę, potrzeby, kwalifikacje pracowników i potrzeby środowiska lokalnego.
W grudniu 2013 roku została przeprowadzona w placówce ewaluacja problemowa zewnętrzna , poniżej obszary oraz uzyskane wyniki. A oznacza najwyższą ocenę pracy przedszkola.

Wyniki raportu:
1. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.-A
2. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. -B
3. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i  wewnętrznych. -B
4. Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. –A


 
 

O NASZYM PRZEDSZKOLU

Placówka zlokalizowana jest  w Nowym Sączu , na ulicy Nawojowskiej 9 , na osiedlu  Millenium . Mieści się w wolno stojącym, dużym jednopiętrowym budynku, z niedawno odnowioną estetyczną elewacją. Budynek  przystosowany jest do dzieci niepełnosprawnych, posiada podjazd oraz windę.  Jego atutem jest okazały , ukwiecony i zadrzewiony ogród, który jest aktualnie modernizowany.  Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym.
Przedszkole rozpoznawalne jest w środowisku lokalnym, ma swoje logo, hymn, stronę internetową  a każda grupa ma swoją nazwę . W przedszkolu funkcjonuje 6 grup zróżnicowanych wiekowo. Trzy  grupy  pracują w oparciu o pedagogikę Marii Montessori, jedna z nich jest również grupą integracyjną . Przedszkole  posiada 6 przestronnych sal dydaktycznych w których stworzyliśmy dla dzieci specjalne edukacyjne otoczenie . Przedszkole posiada szatnię oraz przestrzeń do zajęć ruchowo umuzykalniających. Przy jednej z grup znajduje się sala do prowadzenia zajęć indywidualnych;  logopedycznych, rewalidacyjnych . Jest również zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne. Pracownicy przedszkolnej kuchni  przygotowują  co dziennie zdrowe i smaczne posiłki (śniadanie, II śniadanie oraz obiad).
W 2007 roku przedszkole obchodziło jubileusz 30-lecia pracy przedszkola podczas uroczystości placówka otrzymało imię Marii Montessori. Przy przedszkolu działa Sądeckie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Złota Rybka które wspiera działania przedszkola.


 
 

MOCNE STRONY PRZEDSZKOLA

 • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna , która  doskonali swoje umiejętności

 • Modernizowany budynek przedszkola z odpowiednim otoczeniem edukacyjnym

 • Modernizowany aktualnie duży ogród przedszkolny

 • Patronat Polskiego Stowarzyszenia Montessori

 • Realizacja programów autorskich

 • Rozwój zdolności i zainteresowań dzieci (działalność przedszkolnego zespołu folklorystycznego „Sądeckie Dzieci”, grupy teatralnej – największe osiągnięcie to   I Nagroda i kwalifikacje do Finału XXVI Festiwalu  Dzieci i Młodzieży Szkolnej Bajdurek  w 2011 -za przedstawienie pt. „Dwa światy”, działalność kółka plastycznego -nagrody i wyróżnienia w konkursach plastycznych ogólnopolskich i lokalnych)

 • Organizacja przez przedszkole co rocznych Przeglądów Form Teatralnych skierowanych do dzieci z miejskich przedszkoli Nowego Sącza, których głównym celem jest rozwijanie zdolności artystycznych dzieci i nauczycieli.

 • Udział nauczycieli przedszkola oraz jego promocja w wielu konferencjach , również międzynarodowych

 • Udział w międzynarodowym projekcie „Trójkąt Montessori”

 • Realizacja programów ogólnopolskich ( Cała Polska Czyta Dzieciom- medal za najlepiej przeprowadzoną kampanię w Polsce w 2009r, programy ekologiczne i przyrodnicze – Mamo, Tato wolę wodę, Kubusiowi Przyjaciele Natury, Czysty Las, w 20014 roku przedszkole otrzymało tytuł Przedszkola w ruchu )

 • Udział w akcjach charytatywnych , lokalnych ( Zbierasz baterie –chronisz środowisko, zbiórka nakrętek dla dzieci niepełnosprawnych, zbiórka makulatury, Góra Grosza, )

 • Aktywna współpraca z rodzicami, stosowanie różnorodnych form współpracy (co roczne konkursy rodzinne, festyny, realizacja projektów we współpracy z rodzicami, wspólne z nauczycielami występy dla dzieci, rodzinne Dni poezji)

 • Aktywna współpraca ze środowiskiem  ( Sursum-Corda oraz innymi stowarzyszeniami,  PWSZ oraz innymi uczelniami, współpraca ze szkołami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i na świecie, współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,  , Federacją Polek w Kanadzie, Polskim Instytutem Montessori, placówkami montessoriańskimi w Polsce i na świecie,  placówkami kulturalnymi, zakładami pracy, itp.)


 
 

MISJA  PRZEDSZKOLA

"Nasze przedszkole to miejsce,  w którym zapewniamy opiekę, wychowanie i naukę w atmosferze bezpieczeństwa i tolerancji , w duchu idei integracji i pedagogiki Marii Montessori"


 
 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Staramy się zapewnić każdemu dziecku warunki do indywidualnego i wszechstronnego rozwoju

 • Dążymy do wszechstronnego rozwoju siebie, swojej osobowości i umiejętności zawodowych

 • Realizujemy innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi ,  rodzicami oraz środowiskiem

 • Aktywizujemy rodziców do uczestnictwa w życiu przedszkola

 • Wspomagamy rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  

 • Pomagamy dzieciom poznawać, tworzyć i rozumieć siebie i otaczający  świat

 • Staramy się realizować działania służące budzenia przywiązania do tradycji i kultury własnej rodziny, regionu i naszego kraju w powiązaniem z dziedzictwem kulturowym Europy 
 

NASZ ABSOLWENT

 • Jest bardzo dobrze przygotowany do roli ucznia , wyposażony w odpowiednią wiedzę i umiejętności stosownie do swoich możliwości

 • Posiada umiejętności społeczne , przestrzega zasad zgodnego  funkcjonowania w grupie społecznej; ma poczucie swojej wartości i niepowtarzalności, jest radosne i otwarte na innych,

 • Jest samodzielny i aktywny w działaniu na miarę swoich możliwości, posiada motywację do uczenia się

 • Potrafi stosować różnorodne formy komunikacji z innymi ludźmi

 • Jest otwarte na innych, wrażliwe, dostrzega inność drugiej osoby, postaw, przekonań

 • Jest ciekawe świata i ludzi, otwarte na zdobywanie nowych doświadczeń i wiedzy, szanuje przyrodę i swoje otoczenie

 • Wie co sprzyja i zagraża zdrowiu, potrafi szukać rozwiązania w trudnych sytuacjach na miarę swoich możliwości,   

 • Posiada wiele doświadczeń w zakresie rozwijania swoich zdolności i umiejętności

 • Ma bezpośredni  kontakt z różnymi formami sztuki, muzyką, plastyką , teatrem, jest wrażliwe na piękno   

 • Zna tradycje i kulturę  rodzinną, regionalną i narodową


 
 

GŁÓWNE CELE ROZWOJU NA LATA 2011 - 2016

 • Realizacja ciekawych  programów oraz projektów

 • Kształtowanie aktywnych, twórczych, prospołecznych postaw dzieci, nauczycieli i rodziców.

 • Organizacja atrakcyjnych imprez i uroczystości.

 • Rozwijanie różnorodnej aktywności twórczej dzieci poprzez między innymi  ciekawą ofertę zajęć dodatkowych.  

 • Kształtowanie u dzieci w wieku przedszkolnym świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia, odpowiednich postaw przyrodniczych i ekologicznych,

 • Zapewnianie warunków sprzyjających rozwijaniu wszechstronnej  aktywności dziecka, w tym aktywności twórczej.

 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez różnorodne metody i formy pracy.

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych dających wiedzę o potrzebie bezpieczeństwa własnego i innych.

 • Poprawa i modernizacja bazy przedszkola.

 • Stworzenie nowego placu zabaw dla dzieci


 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego