Samodzielnosc_01

Samodzielność, doświadczanie 

Pomagamy przygotować dzieci do nauki w szkole i późniejszego życia wg metody Marii Montessori. Najważniejsze cele działania to:
rozwijanie w dziecku samodzielności i wiary we własne możliwości
nauczenie dziecka umiejętności pracy w ciszy
wykształcenie w dziecku poszanowania do porządku i pracy
przekazanie dziecku umiejętności koncentracji podczas pracy
wykształcenie w dziecku posłuszeństwa opartego na samokontroli a nie przymusie płynącym z zewnątrz, brak kar i nagród,
rozwijanie w dziecku zamiłowania do pomocy innym , szacunku do innych osób
wychowywanie w duchu pokoju
kształtowanie postaw przyrodniczych, proekologicznych i miłości do świata
pomoc w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień

Radość z uczenia się

Zgodnie z filozofią Marii Montessori nasi wychowankowie:
uczą się poprzez działanie – dzieci zdobywają wiedzę, umiejętności poprzez własną spontaniczną aktywność, nauczyciele nie narzucają dziecku działań ale jedynie są obok,  kiedy dziecko potrzebuje pomocy.
są samodzielni – dzieci samodzielnie podejmują decyzję dotyczącą miejsca, rodzaju i czasu pracy poprzez co kształcą swoje indywidualne zdolności i nabierają doświadczenia w prawdziwej ocenie własnych umiejętności.
ćwiczą lekcje ciszy – nabierają umiejętności pracy w ciszy
utrzymują porządek – dzieci nabywają umiejętności w utrzymywaniu porządku w swoim otoczeniu
mają indywidualny tok rozwoju – każde dziecko rozwija się według indywidualnych możliwości i własnego tempa , podejmuje te zadania, do których jest już przygotowane. Każde dziecko zasługuje na życzliwość, uwagę i opiekę wychowawcy.

Samodzielnosc_03

Przygotowane otoczenie

Nasze przedszkole to miejsce, w którym dziecko może zaangażować ręce, umysł i zmysły. Wszystko jest w zasięgu jego ręki i nic nie zagraża jego bezpieczeństwu. Nauka (zabawa) opiera się na specjalnie opracowanych i uporządkowanych materiałach- pomocach rozwojowych, które z  uwagi na nieocenione walory edukacyjne, nazywane są „kluczami do świata”.

Praca własna dziecka

Istotnym elementem pracy metodą Montessori jest podział materiału rozwojowego. Wyodrębniamy 5 działów:

Życie praktyczne

Ćwiczenia życia codziennego dnia służą wspieraniu dziecka w nauce samodzielności, odpowiadają naturalnemu pędowi dziecka do ruchu, aktywnego działania. Podczas tych ćwiczeń dzieci kształcą małą motorykę, która odpowiada za drobne ruchy dłoni, palców oraz koordynację wzrokowo ruchową, co w efekcie wykształci precyzję i piękność ruchów dłoni. Poprzez używanie pomocy w obrębie tego działu, dziecko nabywa większej sprawności manualnej i coraz swobodniej porusza się w otoczeniu bez pomocy dorosłych.

Sensoryka

Za pomocą materiału zmysłowego wzmacniany jest rozwój dziecięcych zmysłów, poprzez konkretne ćwiczenia. Montessori opisuje materiał zmysłowy jako zmaterializowaną abstrakcję. Tym pojęciem podkreśla rolę materiału zmysłowego w ogólnym procesie rozwoju dziecka. Montessori chciała poprzez materiał zmysłowy  zaoferować  umysłowi dziecka środki adekwatne do jego rozwoju, które umożliwiłyby wprowadzenie porządku do początkowego dziecięcego  chaosu w poznawaniu świata. Ćwiczenia z tym materiałem mają szczególne znaczenie dla  doskonalenia umiejętności rozróżniania kształtów i wielkości za pomocą wzroku i dotyku.  Wpływają również na rozwój procesów psychicznych takich jak: rozwój koncentracji i wytrwałości. Ćwiczenia z tym materiałem doskonalą także koordynację wzrokowo-ruchową, ćwiczą pamięć wzrokową oraz przygotowują dziecko do odbioru wrażeń artystycznych, wyrabiając wrażliwość estetyczną.

Język

Montessori określiła język jako podstawę życia społecznego i na tym poglądzie opiera swe zamierzenia dydaktyczne. Materiał językowy jest ściśle powiązany z ćwiczeniami prowadzonymi w ramach wszystkich pozostałych działów. Materiały językowe wprowadzają dziecko w naukę pisania, czytania, gramatykę oraz przygotowują umysł dziecka do działań językowych. Materiał językowy uwzględnia zasadę stopniowania trudności i dostosowany jest do potrzeb rozwojowych dziecka. Dziecko rozpoczyna naukę pracując na konkretach, potem operuje symbolami a następnie nazywa części mowy lub zdania.

Matematyka

Wielu ludzi traktuje matematykę jako szczególnie trudny obszar wiedzy.  Maria Montessori znalazła sposób, który przezwycięża bariery natury psychologicznej, a nawet nie dopuszcza do ich powstania.  Odkryła , że jeśli w odpowiednim czasie i w odpowiedni sposób wesprzemy dziecko, to będzie ono uczyło się i przyswajało wiedzę nie napotykając na żadne trudności. Materiał matematyczny przedstawia  dziecku precyzyjne pojęcia za pomocą konkretnego materiału dzięki czemu prowadzi to do zrozumienia i klarowności, a później do samodzielnego odkrywania innych szkiców matematycznych. Materiał prowadzi dziecko od konkretnego doświadczania pojęć podstawowych do abstrakcyjnego myślenia. Ćwiczenia rachunkowe umożliwiają dziecku rozwój i uczenie się logicznego myślenia oraz precyzyjnego osadu. Dziecko nabywa pewności w wykonywaniu działań rachunkowych

 

Wychowanie Kosmiczne

Edukacja kosmiczna zawiera w sobie wiedzę w obrębie geografii, historii, biologii, astronomii i zoologii, która pomaga dziecku w zrozumieniu oraz poznawaniu otaczającego  je świata. Pracując z materiałem w obrębie tego działu dzieci mogą wzbogacić wiedzę i pogłębić zrozumienie zjawisk  przyrody, mogą poznawać wzajemne związki i zależności między różnymi elementami otoczenia, mogą uczyć się oceniania i wartościowania własnych oraz cudzych działań i zjawisk zachodzących w przyrodzie i społeczeństwie. Wychowanie kosmiczne jest również szczególnie ważne dla małych dzieci ze względu na rozwijanie w nich poczucia odpowiedzialności za środowisko w którym żyją.

Grupy zróżnicowanie wiekowo

Grupy  swoją strukturą przypominają rodzeństwo w rodzinie co stwarza naturalne warunki rozwoju społecznego i umysłowego dzieci. Są  idealną sytuacją do nauki zachowań społecznych dla dzieci, które nie posiadają rodzeństwa.
• Każde dziecko przebywające w grupie zróżnicowanej wiekowo doświadcza różnych pozycji w grupie – od najmłodszego, poprzez „średniaka”, aż do „starszaka”, co uczy i daje wiele satysfakcji. Młodsze dzieci przejmują od starszych wiedzę, umiejętności, zasady obowiązujące w grupie. Dzieci starsze mają okazję do prezentowania swoich umiejętności młodszym kolegom, mogą się nimi opiekować, pomagać w realizacji podjętych działań, co sprzyja wyrabianiu wrażliwości  oraz podnosi samoocenę dzieci.
• Dzieci w grupie zróżnicowanej wiekowo wzmacniają  w sobie poczucie bezpieczeństwa. Mogą uzyskać wsparcie nie tylko ze strony nauczyciela ale przede wszystkim od starszego kolegi.
• Zróżnicowany wiek dzieci w grupie zmniejsza również czynnik rywalizacji pomiędzy dziećmi w grupie.
W naszym przedszkolu każde dziecko w grupie może odnosić sukcesy na miarę swoich  indywidualnych  możliwości. Motto Montessori, za którym podążamy w naszym przedszkolu brzmi: „Daj mi czas” , każde dziecko jest inne i rozwija się w swoim indywidualnym rytmie.

Kontakt:

Adres:
ul. Nawojowska 9
33-300 Nowy Sącz
Telefon:
+48 18 442 32 83
+48 500 972 100

Email:
mp14@edu.nowysacz.pl
mp14nsacz@interia.pl

BIP

Stowarzyszenie 
„Złota rybka”

Facebook

Wersja
historyczna