STATUT

MIEJSKIEGO
PRZEDSZKOLA Nr 14

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM
MARII  MONTESSORI

W  
NOWYM SĄCZU

Tekst jednolity  22.11.2022

 

Spis treści

 

  1. Rozdział I. Nazwa i typ przedszkola.
  2. Rozdział II. Cele i zadania przedszkola.
  3. Rozdział III. Organy przedszkola.
  4. Rozdział IV. Organizacja przedszkola.
  5. Rozdział V. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.
  6. Rozdział VI. Wychowankowie przedszkola i ich rodzice.
  7. Rozdział VII. Rekrutacja dzieci do przedszkola.
  8. Rozdział VIII. Postanowienia końcowe.

 

Rozdział I

Nazwa i typ Przedszkola

§ 1

1.      Miejskie Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori w Nowym Sączu , zwane dalej „Przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym.

2.      Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ul. Nawojowskiej 9.

3.      Przedszkola ma 6 oddziałów zlokalizowanych w budynku  przy ul. Nawojowskiej 9.

4.      W przedszkolu działają oddziały konwencjonalne oraz oddziały montessoriańskie.

5.      Zasady pedagogiczne i wychowawcze oraz organizacja pracy edukacyjnej  w oddziałach montessoriańskich realizowane są w   oparciu o pedagogikę Marii Montessori.

6.      W przedszkolu może działać oddział integracyjny.   

7.      Przedszkole ma swoje imię Marii Montessori.

8.      Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Nowy Sącz . Zadania i kompetencje rady gminy i  prezydenta określa ustawa Prawo oświatowe.

9.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty.

10.  Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) i przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie dotyczącym przedszkoli publicznych;

 

§ 2

Ilekroć w statucie jest mowa o:

1.      Dyrektorze  należy przez to rozumieć dyrektora Miejskie Przedszkole nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori w Nowym Sączu  ;

2.      Dzieciach  należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające Miejskiego Przedszkola nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori w Nowym Sączu;

3.      Rodzicach  należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

4.      Nauczycielach należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori w Nowym Sączu

5.      Rada Pedagogiczna należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Miejskiego Przedszkola Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori w Nowym Sączu.

6.      Rada Rodziców  należy przez to rozumieć organ przedstawicielstwa rodziców Miejskiego Przedszkola Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori w Nowym Sączu.

7.      Organie prowadzącym należy przez to rozumieć  Prezydenta Miasta  Nowego Sącza. 

8.      Organie sprawującym nadzór pedagogiczny  należy przez to  rozumieć    Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie

 

Rozdział II

Cele i zadania Przedszkola

§ 3

1.      Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

2.      Do zadań Przedszkola należy:

1)      wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

2)      tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

3)      wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.

4)      zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

5)      wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

6)      wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

7)      tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

8)      przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

9)      tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

10)  tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

11)   tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

12)   współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

13)   kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

14)   systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju

15)   systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

16)   organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego –kaszubskiego.

17)   tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

18)   wdrażanie w praktyce założeń pedagogiki Marii  Montessori, w szczególności indywidualizacji pracy uczniów poprzez planowanie pracy oraz organizowanie wolnej pracy własnej z uwzględnieniem charakterystyki ucznia i założeń podstawy programowej.

19)  tworzenie inspirującego otoczenia i środowiska w duchu idei integracji i pedagogiki Marii Montessori.

20)  zapewnienie  integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi oraz będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w przedszkolach funkcjonujących

w systemach oświaty innych państw, ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga je

w pokonywaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi oraz ze zmianą środowiska edukacyjnego.

§ 4

1.      Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka  oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola  oraz w środowisku społecznym.

3.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

4.      Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu organizuje Dyrektor.

5.      Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

6.      Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają  nauczyciele, w tym nauczyciele specjaliści – psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, terapeuci pedagogiczni, logopedzi.

7.      W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno–społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4) porad i konsultacji.

8.      W przedszkolu  pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie :

1)      porad;

2)      konsultacji;

3)      warsztatów

4)       szkoleń.

9.      Do zadań Dyrektora należy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)      planowanie i koordynowanie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)      ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin dla poszczególnych form, które będą realizowane, biorąc pod uwagę określoną w arkuszu organizacji przedszkola odpowiednio liczbę godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia lub liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli;

3)      informowanie  w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których poszczególne formy pomocy będą realizowane;

4)      organizowanie i  wspomaganie  w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegających na zaplanowaniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

5)      organizowanie wspomagania Przedszkola w zakresie realizacji zadań polegających na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

10.  Do zadań nauczyciela i wychowawcy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:

1)      rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;

2)      określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;

3)       rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;

4)       podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5)      współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.

10.a.  Do zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu należy w szczególności;

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:

a) rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079),

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających  funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,

c) rozwiązywaniu  problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci;

d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

2) współpraca z zespołem do spraw psychologiczno – pedagogicznych, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) wspieranie nauczycieli  i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,

c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych,

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci

 i nauczycielom;

5) współpraca w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w § 2 ust. 4 oraz w § 2 ust. 3;

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie zadań  określonych w pkt 1–5 .

10.b Zadania pedagoga i psychologa:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;

3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów  

w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności

w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia

 i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10.c .Zadania logopedy:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów

 w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10.d. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:

1) prowadzenie badan diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo

w życiu  przedszkola ;

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegającym niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci;

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu  określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10.e.  Do zadań nauczyciela współorganizującego kształcenie należy w szczególności:

1) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz realizowanie wspólnie wraz z nimi zintegrowanych działań i zajęć określonych w indywidualnym

programie edukacyjno-terapeutycznym,

2) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz

zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,

3) uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych oraz zintegrowanych

działaniach prowadzonych przez innych nauczycieli, specjalistów i wychowawców,

określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym,

4) udzielanie pomocy nauczycielom, specjalistom i wychowawcom w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym,

5) prowadzenie zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych zgodnie z posiadanymi

 kwalifikacjami.

11.  Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności:   obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

12.  W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym dyrektora przedszkola.

13.  Dyrektor przedszkola oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami dziecka w zależności od potrzeb oraz  z innymi podmiotami, o których mowa w § 3;

14.  Przepisy ust. 1 – 9 stosuje się odpowiednio do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

15.  Dyrektor może wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu.

16.  Warunki objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego , jej organizację  oraz  zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawa oświatowego.

17.  W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, w tym ustalenie dla dziecka form udzielania tej pomocy,  okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy. Podczas planowania i koordynowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

18.  Nauczyciele i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 7 ustawy.

19.  Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu na wniosek dyrektora przedszkola zapewniają poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

§ 5

1.      Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

2.      W Przedszkolu przestrzega się następujących zasad:

1)      wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela;

2)      dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela lub innej osoby upoważnionej lub pracownika niepedagogicznego;

3)      podczas spacerów poza terenem Przedszkola opiekę nad grupą sprawuję dwóch opiekunów;

4)      sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny;

5)      pracownicy Przedszkola reagują na wszelkie sytuacje, sygnały lub znamiona przestępstwa mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci i zgłasza o tym fakcie Dyrektorowi Przedszkola.

6)      każde wyjście poza teren przedszkola, poza wycieczkami, dla których zakłada się kartę wycieczki, odnotowuje się w rejestrze wyjść grupowych. Sposób prowadzenia rejestru określają odrębne przepisy.

3.      Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:

1)      wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;

2)      przestrzeganie zasad zdrowego żywienia dzieci;

3)      tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do dbania o swoje zdrowie;

4)      realizowanie programów prozdrowotnych;

5)      organizowanie otoczenia edukacyjnego, którego celem jest wszechstronny bezpieczny rozwój dziecka, w tym również odpowiedniego otoczenia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

6)      organizowanie odpowiedniego rytmu dnia dającego dzieciom  poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniający ich zdrowy i wszechstronny  rozwój;

7)      zachowanie właściwych proporcji między zabawą, nauką i wypoczynkiem ;

8)      stosowanie różnorodnych form aktywności dzieci,  w tym  w miarę możliwości organizowanie codziennych zajęć  na świeżym powietrzu, zaspakajającą ich potrzebę ruchu;

9)      zwracanie szczególnej uwagi na dzieci,  które  ze względów chorobowych wymagają  specjalnego  postępowania;

10)   współpracę z instytucjami, organizacjami, rodzicami zapewniającą zdrowy rozwój dziecka;

4.      W zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedszkole:

1)      współpracuje z rodzicami dzieci;

2)      przeprowadza zajęcia z pielęgniarką , lekarzem oraz innymi specjalistami;

3)      realizuje programy prozdrowotne

4)      prowadzi zdrowe żywienie wg odrębnych przepisów

5)      w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i higienę;

6)      tworzy warunki do kształtowania nawyków i zachowań dbania przez dzieci o zdrowie oraz możliwość aktywności ruchowej;

7)      przeprowadza zajęcia z pierwszej pomocy we współpracy z ratownikami medycznymi;

8)      współpracuje z wieloma instytucjami, organizacjami, mediami zajmującymi się promocją i ochroną zdrowia;

5.      W przedszkolu oraz wokół przedszkola ,  ze względu na zapewnieniem szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami przedszkola oraz zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom

 i pracownikom przedszkola oraz ochrony mienia  ,  funkcjonuje  monitoring wizyjny

w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu.

§ 6

1.      Zadania Przedszkola, o których mowa w § 3 ust. 2, są realizowane poprzez:

1)      realizację właściwie dobranych  programów i realizacji podstawy programowej  wychowania przedszkolnego;

2)      stworzenie przestrzeni edukacyjnej,  wyposażonej  w pomoce dydaktyczne , materiały rozwojowe i zabawki niezbędne do pełnej realizacji programów wychowania przedszkolnego;

3)      stworzenie estetycznej aranżacji wnętrz umożliwiającej  celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania oraz warunków do podejmowania przez dzieci  prac porządkowych;

4)      stworzenie przestrzeni edukacyjnej stymulującej rozwój wrażliwości estetycznej i poczucia tożsamości, umożliwiającej integrację dzieci  ich działalność społeczną i inną;

5)      stworzenie otoczenia wspierającego dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska;

6)      realizację pedagogiki Marii Montessori;

7)      systematyczną współpracę z  rodzicami oraz środowiskiem w realizacji programów wychowania przedszkolnego;

8)      stworzenie warunków wspierających dostrzeganie środowiska przyrodniczego i jego eksplorację, możliwość poznania wartości i wzajemnych powiązań składników środowiska przyrodniczego, a także odkrycia przez dziecko siebie jako istotnego integralnego podmiotu tego środowiska;

9)      stworzenie  warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego, przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;

10)   przedszkole prowadzi  zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego, w celu wspierania dzieci w procesie rozpoznawania zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych i zawodowych, w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu, polegające w szczególności na realizacji programu preorientacji zawodowej oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych .

11)   realizacja programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu.

2.      Przy realizacji zadań Przedszkola nauczyciele wspomagają indywidualny rozwój dziecka poprzez:

1)      respektowanie podmiotowości dziecka w procesie rozwoju i wychowania;

2)      planową realizację programów oraz tworzenie sytuacji edukacyjnych  szanujących godność dziecka, ich naturalne indywidualne tempo rozwoju, wspierającą indywidualność, oryginalność, wzmacniającą poczucie wartości, zaspokajającą potrzebę poczucia sensu aktywności własnej i współdziałania w grupie;

3)      prowadzenie obserwacji mających na celu  poznanie dziecka   oraz organizacji przestrzeni ich rozwoju , dostosowanie metod i form pracy uwzględniających indywidualne potrzeby, możliwości i zainteresowania dziecka;

4)      wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka przez organizowanie sytuacji edukacyjnych umożliwiających  eksperymentowanie i nabywanie doświadczeń oraz poznawanie polisensoryczne, stymulujących jego rozwój we wszystkich obszarach jego rozwoju;

5)      organizowanie sytuacji edukacyjnych wspierających wszechstronny i indywidualny rozwój dziecka;

3.      Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole poprzez:

1)      zaznajomienie rodziców z zadaniami i zamierzeniami wychowawczymi, dydaktycznymi i opiekuńczymi ;

2)      systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka;

3)      zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego;

4)      organizowanie dla rodziców doradztwa metodycznego, psychologicznego i pedagogicznego.

5)      prowadzenie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole oraz informowanie rodziców o jej wynikach;

4.      Przedszkole  organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych.

5.      Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów niepełnosprawnych w przedszkolu  organizuje się w integracji z dziećmi pełnosprawnymi.

6.      Przedszkole w miarę możliwości zapewnia:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) warunki i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci;

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych   odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z  dziećmi pełnosprawnymi;

6) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

7.      W przypadku dziecka niepełnosprawnego sposób realizacji zadań w szczególności uwzględnia rodzaj niepełnosprawności.

8.      Dla dziecka niepełnosprawnego opracowuje się indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny o którym mówią odrębne przepisy.

Rozdział III

Organy Przedszkola

 

§ 7

Organami Przedszkola są:

1)      Dyrektor Przedszkola;

2)      Rada Pedagogiczna;

3)      Rada Rodziców.

 § 8

 

1.      Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu. Zasady powierzania i odwoływania ze stanowiska Dyrektora regulują odrębne przepisy.

2.      Przedszkolem kieruje Dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz oraz przełożonym służbowym wszystkich pracowników Przedszkola.

3.      Dyrektor Przedszkola w szczególności:

1)     kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz;

2)     sprawuje nadzór pedagogiczny :

3)     sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4)     realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5)     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

6)     wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;

7)     współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

8)     stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola;

9)     odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;

10)  wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

a)      skreślenia dziecka z listy dzieci Przedszkola, jeżeli nie podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,

b)     nadania stopnia awansu nauczyciela kontraktowego;

11)  do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

12)  gromadzi informacje o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędne do dokonywania oceny ich pracy;

13)  dokonuje oceny pracy nauczyciela;

14)  dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

4.      Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu  nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1)     zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;

2)     przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola;

3)     występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola.

5.      Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:

1)     wychowawczo – dydaktyczny poziom Przedszkola;

2)      realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących Przedszkole;

3)      tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dzieci;

4)      zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

5)      zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy.

6.      Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Rada Rodziców i  rodzicami.

7.      Dyrektor jest obowiązany powiadomić do 30 września dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.

8.      Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem.

9.      Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując go do  zestawu programów wychowania przedszkolnego.

10.       Dyrektor przedszkola na wniosek rodziców jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku niepełnosprawnemu uczęszczającemu do przedszkola legitymacji przedszkolnej dziecka niepełnosprawnego lub e- legitymacje dziecka niepełnosprawnego. Wzory tych dokumentów określają odrębne przepisy.

11.        Dyrektor przedszkola prowadzi rejestry wydanych zaświadczeń o spełnianiu obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola, legitymacji przedszkolnych dzieci niepełnosprawnych, e- legitymacji dzieci niepełnosprawnych.

12.  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola na podstawie przepisów wydanych przez ministra edukacji narodowej, dyrektor odpowiada za organizację realizacji zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.

13.  Dyrektor w szczególności:

1)      ustala sposób i tryb realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola i przekazuje informacje na ten temat rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom;

2)      koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym;

3)      ustala sposób realizacji zadań przez statutowe organy przedszkola  i zasady współpracy pomiędzy nimi oraz koordynuje realizację tych zdań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola;

4)      ustala sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola w tym okresie;

5)      nadzoruje realizację zadań przedszkola; 

14.  Statutowe czynności dyrektora i innych organów, nauczycieli oraz  pozostałych pracowników przedszkola mogą być podejmowane w sposób ustalony przez dyrektora adekwatnie do sytuacji i bieżących potrzeb:

1)      na terenie przedszkola;

2)      za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności,

15.  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola rodzice i inne podmioty środowiska lokalnego współpracujące z przedszkolem mogą komunikować się i załatwić niezbędne sprawy drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności.

§ 9

1.      W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.      W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,  w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.

3.      Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

4.      Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

5.      Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z „Regulaminem działalności Rady Pedagogicznej”.

6.      Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

1)     zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;

2)     podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

3)     ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;

4)     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci;

5)     ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;

6)     przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian.

7.      Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1)     organizację pracy Przedszkola;

2)     projekt planu finansowego Przedszkola;

3)     propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych;

4)     wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

8.      Rada Pedagogiczna:

1)     deleguje dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola;

2)     może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora Przedszkola;

3)     wyłania przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

9.      Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6, niezgodnych z przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa ustawa.

10.  Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

11.  Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Teksty uchwał są rejestrowane i przechowywane osobno.

12.  Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

13.  Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady Pedagogicznej określa ,,Regulamin działalności Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Montessori w Nowym Sączu ”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem.

14.  Rada Pedagogiczna upoważnia dyrektora do przygotowania tekstu jednolitego statutu przedszkola, po większej ilości jego zmian a następnie opublikowaniu tekstu jednolitego w formie przyjętej przez dyrektora.

§ 10

1.      W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.

2.      W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

3.      Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)     opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola;

2)     opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola;

3)     uchwalanie regulaminu swojej działalności;

4)     delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola.

4.      Rada Rodziców może wystąpić:

1)     z wnioskiem do Dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

2)     do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.

5.      Rada Rodziców uchwala „Regulamin działalności Rady Rodziców”, który nie może być sprzeczny ze statutem , w którym określa w szczególności:

1)     wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2)     szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodziców;

3)     zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

6.      Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

7.      W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin, o którym mowa w ust. 5.

8.      Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców albo w kasie przedszkola.

 

§ 11

1.      Organy Przedszkola działają w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:

1)     gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji;

2)     zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola na temat planowanych i podejmowanych działań lub decyzji.

2.      Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola o podejmowanych i planowanych działaniach umożliwiają:

1)           zebrania z nauczycielami i ogółem rodziców;

2)           zapraszanie na zebrania Rady Pedagogicznej przedstawicieli Rady Rodziców;

3)           zapraszanie na zebrania Rady Rodziców Dyrektora lub innego przedstawiciela Rady Pedagogicznej.

§ 12

1.      Spory między radą Rodziców a radą Pedagogiczną rozstrzyga Dyrektor Przedszkola. W celu rozstrzygnięcia sporu, Dyrektor w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia, zobowiązany jest doprowadzić do spotkania przedstawicieli stron, wnikliwego rozpoznania stanowisk stron sporu i podjąć rozstrzygające decyzje, o których w ciągu 14 dni powiadamia zainteresowane strony.

2.      W przypadku niemożności rozstrzygnięcia sporu przez Dyrektora oraz w przypadku sporu, w którym stroną jest Dyrektor, strony mogą się zwrócić o jego rozstrzygnięcie do organu właściwego.

Rozdział IV

Organizacja Przedszkola

§ 13

1.      Przedszkole pracuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych co rocznie przez organ prowadzący Przedszkole. Czas pracy Przedszkola jest uzgadniany z Radą Rodziców.

2.      Przedszkole pełni  w terminie ustalonym przez organ prowadzący zadania przedszkola dyżurnego.

3.      Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego stanowią odrębne przepisy.

4.      Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji Przedszkola, w którym określa w szczególności:

1)      liczbę  oddziałów;

2)      liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach;

3)      tygodniowy wymiar zajęć religii;

4)      czas pracy Przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;

5)      liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;

6)      liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

7)      liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych;

8)      ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, logopedę i innych nauczycieli.

5.      Opracowany arkusz organizacji Przedszkola Dyrektor przedstawia do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym.

6.      Arkusz organizacji Przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe Dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku.

7.      Organ prowadzący, po uzyskaniu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty, zatwierdza arkusz organizacji Przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.

8.      W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji Przedszkola do dnia 30 września opinie, o których w ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio.

9.      W przypadku zmian do zatwierdzonego arkusz organizacji Przedszkola po 30 września zmiany te zatwierdza organ prowadzący. 

§ 14

1.      Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców.

2.      Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz specyfiki pracy grupy.

 

§ 15

 

1.      Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki

      w Przedszkolu trwa 60 minut.

2.      Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć  powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym, że czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć religii i zajęć dodatkowych  powinien wynosić:

1)     z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;

2)     z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

3.      Czas zajęć edukacyjnych , zwanych pracą własną,  realizowanych w oddziałach  montessoriańskich ustalona jest wg ramowego rozkładu dnia w przedszkolu oraz w grupach montessoriańskich.

§ 16

1.      W przedszkolu działa sześć oddziałów.

2.      Liczna oddziałów w zależności od potrzeb może ulec zmianie za zgodą organu prowadzącego.

3.      Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący w oddziałach  konwencjonalnych  dzieci w miarę możliwości w zbliżonym wieku, w oddziałach  montessoriańskich dzieci są zróżnicowane wiekowo.

4.      Liczba dzieci w oddziale nie powinna być większa niż 25.

5.      Liczba dzieci oraz organizacja pracy w oddziale integracyjnym wynika z odpowiednich przepisów.

6.      Przy zmniejszonej frekwencji dzieci oraz w przypadku usprawiedliwionej nieobecności nauczyciela   Dyrektor  może okresowo łączyć funkcjonujące oddziały.

§ 16a

 

1.      Dyrektor organizuje realizację zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 125a ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

2.       Zajęcia w formie zdalnej są organizowane w sytuacji gdy zajęcia stacjonarne na terenie przedszkola nie mogą być prowadzone z powodu:

 1) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych,

2) nieodpowiedniej temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są

prowadzone zajęcia z dziećmi,

3) sytuacji epidemiologicznej lub innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego

bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci, 

4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci. 

3.      Nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci innego niż określone w pkt 1-3, w przypadkach i trybie określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, zajęcia w przedszkolu zawiesza się na czas oznaczony. W przypadku zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 2  na okres powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.

4.      Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość organizuje się

      w poszczególnych oddziałach lub w grupie międzyoddziałowej.

5.      Zajęcia prowadzone w przedszkolu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwają nie krócej niż 15 minut i nie dłużej niż 45 minut.

6.      W realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość nauczyciele korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak:

1) informatyczne narzędzia w celu odbywania zajęć w czasie rzeczywistym zapewniające ochronę przed nieuprawnionym dostępem,

2) środki komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę informacji między nauczycielem, dzieckiem i rodzicem , obsługiwane z poziomu komputerów, smartfonów , jak ( poczta e-mail , aplikacja Microsoft , Skype, Whatsapp, Messenger, ).

7.      Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane przez podejmowanie przez dzieci aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań lub w inny sposób umożliwiający kontynuowanie procesu edukacyjnego i wychowania.

8.      W prowadzeniu zajęć na odległość nauczyciele mogą wykorzystywać platformy edukacyjne, programy, multimedialne książeczki, gry edukacyjne, materiały multimedialne, materiały autorskie, materiały montessoriańskie , dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, w szczególności rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

9.      Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość organizuje się z uwzględnieniem w szczególności:

1) równomiernego obciążenia dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia,

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu,

3) możliwości psychofizycznych dzieci do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,

4) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć,

6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć.

10.  W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować:

1) tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowego rozkładu dnia przedszkola,

2) tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w przedszkolu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

11.  W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z dziećmi i rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci.

12.   W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor ustala z nauczycielami i rodzicami sposób i tryb realizacji zadań w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

13.  W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola, dyrektor

w porozumieniu z organem prowadzącym może zorganizować dla dziecka, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, zajęcia na terenie innego, wskazanego przez organ prowadzący przedszkola.

14.  W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola i specjaliści monitorują postępy dziecka, w szczególności spełniającego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, na bieżąco i przekazują rodzicom informacje w  formie przekazu elektronicznego regularnie i terminowo,

 z zachowaniem poufności.

15.  Jeśli w ciągu 3 dni od przesłania materiałów nauczyciel nie zarejestruje reakcji zwrotnej ze strony rodzica/dziecka, nauczyciel podejmuje próbę kontaktu z rodzicem, starając się przekazać niezbędne informacje i zachęcić rodzica do współpracy oraz poznać przyczyny nierealizowania zadań.

16.  Dyrektor organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, na wniosek rodziców zajęcia te organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – o ile możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka.

17.  W celu uczestnictwa w zajęciach organizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trybie rzeczywistym dziecko lub rodzic (opiekun prawny) dziecka loguje ze swojego konta i biorą udział w zajęciach zdalnych pod swoim  imieniem i nazwiskiem.

18.  Podczas zajęć, o których mowa w ust. 4, dzieci, rodzice (opiekunowie prawni)

i nauczyciel korzystają z materiałów pochodzących z bezpiecznych źródeł.

19.  Niedozwolone jest nagrywanie przebiegu zajęć, o których mowa w ust. 4, fotografowanie ich (w tym wykonywanie zrzutów ekranu), a także rozpowszechnianie, upublicznianie w Internecie lub w inny sposób przebiegu tych zajęć i materiałów użytych w ramach tych zajęć, chyba że przez nauczyciela, gdy jest to uzasadnione ważnym wydarzeniem, lub w celu udostępnienia przebiegu zajęć dzieciom, które nie mogły wziąć udziału w zajęciach w czasie rzeczywistym.

20.  Podczas dołączania do zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość rodzic (opiekun prawny) powinien być widoczny i słyszalny (włączona kamera i mikrofon w urządzeniu) w celu prawidłowej identyfikacji użytkownika. Jeżeli urządzenie, z którego korzysta dziecko, nie jest wyposażone w kamerę, rodzic (opiekun prawny) powinien poinformować o tym fakcie nauczyciela prowadzącego zajęcia.

21.  Rodzic (opiekun prawny) powinien jeszcze przed zajęciami, zadbać o to, by w miarę możliwości znaleźć miejsce, w którym dziecko będzie miało odpowiednie warunki do nauki (cisza, brak rozpraszających bodźców).

22.  Rodzic (opiekun prawny) łączy się punktualnie na zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

23.  W razie wystąpienia problemów technicznych z dołączeniem do zajęć  oraz trudnościami ze zrozumieniem omawianego materiału, rodzic (opiekun prawny) kontaktuje się bezpośrednio z nauczycielem  mailowo lub telefonicznie.

24.  Podczas zajęć nauczyciel czuwa nad zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a w sytuacji zakłócenia zajęć zgłasza incydent dyrektorowi przedszkola. Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego informowania dzieci i rodziców (opiekunów prawnych) o bezpiecznym poruszaniu się w sieci. Potwierdzeniem uczestnictwa dziecka w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość jest:

1) zalogowanie się do aplikacji z których korzysta się przy kształceniu na odległość w przedszkolu,

2) uczestniczenie w zajęciach,

3) odbieranie wiadomości,

4) zapoznanie się z przesłanym materiałem edukacyjnym,

5) wykonywanie zadań w formie ustalonej dla stosowanego narzędzia zdalnego nauczania, dające podstawę do oceny postępów dziecka.

25.  Potwierdzanie uczestnictwa dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość uwzględnia zasady poszanowania sfery prywatności rodziców (opiekunów prawnych) dziecka oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do realizacji zajęć.

26.  W przypadku rodziców (opiekunów prawnych) dziecka, którzy nie mają dostępu do Internetu, obecność potwierdzana jest poprzez odbieranie wiadomości SMS na ustalony numer służbowy, zapoznanie się z przesłanym materiałem i wykonanie zadań w formie ustalonej przez nauczyciela.

27.  O sposobie lub sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

28.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, mogą odstąpić od organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

29.  W przypadku odstąpienia od organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele są zobowiązani w okresie zawieszenia zajęć w przedszkolu informować rodziców oraz dzieci o dostępnych materiałach i możliwych sposobach utrwalania wiedzy i rozwijania zainteresowań przez dziecko w miejscu zamieszkania.

§ 17

1.      Opiekę nad dzieckiem w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu sprawują rodzice lub osoby pełnoletnie (uprawnione pisemnie przez rodziców), zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.

2.      Przedszkole  zapewnia dzieciom opiekę pedagogiczną w czasie pobytu dziecka w Przedszkolu od momentu przyprowadzenia go przez rodziców/prawnych opiekunów  do momentu wyjścia do domu.

3.      W trakcie zajęć i zabaw dzieci poza budynkiem przedszkola , zapewnia się dodatkowo opiekę pracownikami niepedagogicznego.

4.      Przedszkole organizuje spacery , wycieczki i imprezy zgodnie z odrębnymi przepisami.

5.      W ramach realizacji statutowych zadań przedszkola, Dyrektor organizuje między innymi zajęcia dodatkowe. Zajęcia te powinny być realizowane z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i być dostępne dla każdego dziecka uczęszczającego do danego przedszkola. 

6.      W  przedszkolu  organizuje się naukę religii na życzenie rodziców.

7.      W przedszkolu  zajęcia religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia.

8.      Decyzję o uczestniczeniu dziecka w nauce religii podejmują rodzice w formie pisemnej.

9.      W czasie trwania  zajęć dodatkowych oraz nauczania religii opiekę i odpowiedzialność za dzieci w nich uczestniczących przejmują osoby prowadzące te zajęcia.

10.  Opiekę nad dziećmi, które nie uczestniczą w nauce religii sprawuje wyznaczony nauczyciel.

11.  Przedszkole za zgodą rodziców może ubezpieczać dzieci od  następstw nieszczęśliwych wypadków,  ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, decydują o tym rodzice.  

12.  W Przedszkolu obowiązuje zakaz podawania dzieciom leków,  nie mogą być stosowane żadne zabiegi lekarskie oprócz udzielania, w razie konieczności, pierwszej pomocy.

13.  W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej nauczyciel, Dyrektor Przedszkola lub pracownik niepedagogiczny zobowiązani są do podjęcia działań pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wzywają pomoc lekarską. Jednocześnie, obowiązkiem tych osób jest zawiadomienie rodziców lub opiekunów prawnych dziecka o tym fakcie.

14.  W odniesie do dziecka z chorobą przewlekłą, gdy występuje konieczność stałego podawania dziecku leków w Przedszkolu, rodzice dziecka przed przyjęcie do Przedszkola zobowiązani są do poinformowania o tym przedszkola. Szczegółowe informacje dotyczące zasad postępowania z dzieckiem przewlekle chorym znajdują się w odpowiedniej procedurze.

15.  Podczas organizowania przez przedszkole uroczystości, imprez, festynów  z udziałem rodziców, imprez organizowanych w ogrodzie przedszkolnym  nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu zakończenia części oficjalnej uroczystości. Następnie opiekę nad dziećmi przejmują rodzice lub inne pisemnie upoważnione przez nich osoby.

16.  Przepisy prawa oświatowego zezwalają na zawieszenie zajęć na czas oznaczony, m.in. jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci, np. epidemie chorób wśród dzieci. Warunkiem zawieszenia zajęć jest uzyskanie zgody organu prowadzącego. Niezwłocznie i skutecznie powiadomią się rodziców dzieci o zawieszeniu zajęć. O sytuacji kryzysowej powiadamia się kuratora oświaty.

17.  W przypadku konieczności przeprowadzania prac remontowych, naprawczych czy instalacyjnych w czasie funkcjonowania przedszkola, prace te organizuje się w sposób nienarażających osób pozostających pod opieką przedszkola na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikających z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem szczególnych środków ostrożności.

18.  Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa.

19.  W przedszkolu organizowane są bezpłatne zajęcia dodatkowe dostępne dla każdego dziecka. Za ich realizację odpowiada dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący.

20.  Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

21.  Dyrektor powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu albo zatrudnia innych nauczycieli, (specjalistów) posiadających odpowiednie kompetencje do prowadzenia danych zajęć.

§ 18

1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1)      Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola z zastrzeżeniem ust. 2. Opiekę na dzieckiem w drodze do Przedszkola i z Przedszkola sprawują rodzice.

2)      Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z Przedszkola. Upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości oraz własnoręczny podpis rodzica. Jednorazowe upoważnienia przechowuje wychowawca w dokumentacji Przedszkola przez tydzień.

3)      Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać dowód osobisty i na żądanie pracownika przedszkola pokazać go celem sprawdzenia zgodności danych.

4)      Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko do szatni lub do oddziału dziecka  i oddać pod opiekę nauczyciela lub osoby dyżurującej w szatni.

5)      W przypadku wcześniejszego odebrania dziecka z Przedszkola nauczyciel odnotowuje godzinę odbioru dziecka w dzienniku zajęć.

6)      Nauczyciel, pracownik przedszkola  ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa lub osobie nie znajdującej się na upoważnieniu do odbioru dziecka.

7)      Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola do godziny jego zamknięcia. W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z Przedszkola, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez Dyrektora nie dłużej jak do jednej godziny od zakończonych zajęć.

8)      Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z Przedszkola. Nauczyciel lub osoba dyżurująca o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia Dyrektora.

9)      W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przez rodziców po upływie czasu, o którym owa w ust. 7, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osobami upoważnionymi, Dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o wezwaniu Policji.

10)  Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka z Przedszkola drugiemu z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania stosownym orzeczeniem sądowym

§ 19

1.      Przedszkole systematycznie i aktywnie  współpracuje i współdziała z rodzicami.

2.      Współpraca i współdziałanie odbywa się w różnorodnych  formach, w postaci:

1)      zebrań ogólnych i oddziałowych;

2)      udziału rodziców w programie adaptacyjnym;

3)      warsztatów dla rodziców;

4)      zajęć otwartych;

5)      indywidualnych kontaktów z  nauczycielami;

6)      kontaktów telefonicznych;

7)      imprez i uroczystości przedszkolnych;

8)      informacji na stronie internetowej Przedszkola;

9)      innych form

3.      Kontakty z rodzicami odbywają się:

1)      w przypadku zebrań oddziałowych przynajmniej 2 razy w roku szkolnym;

2)      w przypadku programu adaptacyjnego według programu;

3)      w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3, 4, 5,6  w zależności od potrzeb;

4)      w przypadku imprez i uroczystości przedszkolnych według kalendarza imprez na dany rok szkolny.

4.      Przedszkole prowadzi stronę internetową, w tym także dla rodziców.

§ 20

1.      Czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola z uzgodnieniu z Radą Rodziców.

2.      Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący Przedszkole.

3.      Dzienny czas pracy Przedszkola wynosi od 6.00  do 1700, tj. 11 godzin.

§ 21

1.      Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie . Bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu został określony w godzinach 8:00 do 13:00.

2.      Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych rada gminy miasto Nowy Sącz  określa wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. czasie przekraczającym bezpłatny wymiar zajęć.

3.      W  czasie wykraczającym wymiar zajęć o których mowa w ust. 2 opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.

4.      Opłata, o której mowa w ust. 3 nie dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.

5.      Dla dzieci  mających orzeczenie o kształceniu specjalnym uczęszczającym  do przedszkola wysokość  wynosi 70% opłaty o której mowa w ust.3.

6.      Opłata o której mowa w ust.2 nie obejmuje kosztów żywienia dziecka w przedszkolu.

7.      Przedszkole prowadzi żywienie dzieci w zakresie 3 posiłków. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z Radą Rodziców oraz organem prowadzącym.

8.      Przedszkole jest zobowiązane do wystawienie opłaty za  rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków do 10 dnia każdego miesiąca.

9.      Rodzic/prawny opiekun  potwierdza  swoim podpisem wraz z data odebrania informacji o wysokości opłat za przedszkole .

10.  Zgodnie z art.47 ustawy o finansach publicznych termin płatności wynosi 14 dni od dnia otrzymania informacji o wysokości opłat za przedszkole .

11.  Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do terminowego i kompletnego uiszczania opłat na bankowe konto przedszkola.

12.  W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie o którym mowa w ust.11 dyrektor przedszkola dochodzi należności na podstawie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

13.  W  przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic zobowiązany jest powiadomić przedszkole na piśmie.

14.  Przedszkole prowadzi wyżywienie dzieci, skalkulowane oddzielnie przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.

15.  Wysokość dziennej stawki żywieniowej dla dzieci uczęszczających do Przedszkola ustala  dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

16.  Z żywienia w przedszkolu mogą korzystać jego pracownicy, według odrębnych przepisów. W odpłatności za wyżywienie pracowników przedszkola uwzględnia się zapisy ustawy o podatku VAT.

§ 22

1.      W przedszkolu wg odpowiednich przepisów może być utworzone stanowisko wicedyrektora .

2.      Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust. 1, a także za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

3.      Szczegółowy zakres obowiązków dla wicedyrektora  ustala Dyrektor przedszkola.

 

 

 

§ 23

1.      Przedszkole może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli, na praktyki pedagogiczne, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem a szkołą wyższą.

2.      W szkole i placówce mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

3.      Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o których mowa w ust. 2, wymaga uzyskania zgody dyrektora Przedszkola, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii  rady rodziców.

 

Rozdział V

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 24

1.      W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.

2.      Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli regulują przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu pracy.

3.      Zasady zatrudniania i zwalniania innych pracowników Przedszkola regulują przepisy Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 25

1. Nauczyciel  obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola : dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;

2) wspierać każde dziecko  w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

§ 26

1.      Do zakresu zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy:

1)     zapewnienie dzieciom stałej opieki gwarantującej bezpieczeństwo podczas prowadzonych zajęć;

2)     przestrzeganie ustaleń porządkowych dotyczących przemieszczania się dzieci po Przedszkolu;

3)     zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku, w tym podczas przebywania dzieci na zewnątrz budynku.

2.      Nauczyciel może opuścić oddział w momencie przejęcia opieki nad dziećmi przez drugiego nauczyciela.

3.      W nagłym wypadku nauczyciel może opuścić dzieci pod warunkiem, że zapewni im w tym czasie opiekę innej upoważnionej osoby, w tym pracownikami niepedagogicznego.

4.      Nauczyciel przestrzega procedur dotyczących bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu.

§ 27

1.      Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami należy:

1)      zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz realizowanymi programami;

2)      informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w Przedszkolu i w grupie oraz o jego rozwoju;

3)      włączanie rodziców do kształtowania u dziecka określonych w  podstawie programowej wiadomości i umiejętności;

4)      utrzymywanie bieżących kontaktów z rodzicami i przekazywanie informacji o efektach kształcenia i zachowaniu dziecka;

5)      zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach Przedszkola poprzez wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci oraz pomoc w organizowaniu wycieczek oraz innych form współpracy z rodzicami obowiązujących w przedszkolu.

§ 28

1.      Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej należy:

1)      przedstawianie Dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego;

2)      realizowanie obowiązującego w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;

3)      systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu pracy wychowawczo-dydaktycznej.

2.      Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

§ 29

1.      Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

2.      Nauczyciel dokumentuje obserwacje pedagogiczne w „Arkuszu obserwacji dziecka”.

3.      Arkusz obserwacji dziecka stanowi podstawę do sporządzenia przez nauczyciela „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” oraz analizy rozwoju dzieci.

4.       Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej nauczyciel przekazuje rodzicom do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

§ 30

1.      Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną należy:

1)      realizowanie zaleceń specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)      korzystanie z porad i konsultacji specjalistów.

2.      W zakresie realizacji zadań związanych z opieką zdrowotną nauczyciel:

1)      kształtuje nawyki i zachowania dbania o własne zdrowie i sprawność ruchową;

2)      organizuje pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia ruchowe, gry i zabawy rozwijające sprawność fizyczną dzieci.

§ 31

1.      Dyrektor powierza  oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, zwanych dalej „wychowawcą”, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań .

2.      Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam lub ci sami wychowawcy opiekowali  się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.

3.      Do zadań wychowawcy należy:

1)      planowanie pracy wychowawczej powierzonego oddziału;

2)      ustalanie dla danego oddziału szczegółowego rozkładu dnia na podstawie ramowego rozkładu dnia;

3)      współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji zadań wychowawczych Przedszkola;

4)      utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami dzieci oddziału;

5)      prowadzenie dziennika oddziału przedszkolnego oraz odpowiedniej dokumentacji , w tym dokumentacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 32

1.      W przedszkolu zatrudnia się pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi, takich jak:

1)      główny księgowy

2)      referent do spraw zaopatrzenia

3)      pomoc nauczyciela

4)      woźna oddziałowa

5)      szef kuchni

6)      pomoc kuchenna

7)      pomoc nauczyciela

8)      konserwator

9)      robotnik gospodarczy

2.      Do zakresu zadań  pracowników  samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi   Przedszkola w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy:

1)      przestrzeganie przyjętych w Przedszkolu zarządzeń Dyrektora dotyczących spraw organizacyjno-porządkowych;

2)      właściwe reagowanie na zauważone ryzykowne zachowania dzieci poprzez powiadamianie o nich wychowawcy i Dyrektora;

3)      uniemożliwianie dzieciom wstępu do zaplecza gospodarczego.

3.      Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola, utrzymanie budynku Przedszkola i jego otoczenia w sposób zapewniający bezpieczeństwo dzieci, dbanie o ład i czystość na terenie Przedszkola.

4.      Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.

5.      Szczegółowe zakresy obowiązków  pracowników ustala Dyrektor przedszkola

§ 33

1.      W zajęciach wspomagających rozwój dzieci organizowanych przez przedszkole mogą brać udział także wolontariusze.

2.      Świadczenia wolontariuszy są wykonywane w zakresie, w sposób i w czasie określonych w porozumieniu z Dyrektorem przedszkola.

Rozdział VI

Wychowankowie przedszkola i ich rodzice

§ 34

1.      Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawa do:

1)      właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego zgodnie z zasadami pracy umysłowej;

2)      szacunku dla wszystkich jego potrzeb;

3)      poszanowania jego godności osobistej,

4)      poszanowania własności;

5)      pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

6)      opieki i ochrony przed przemocą;

7)      partnerskiej rozmowy na każdy temat;

8)      akceptacji jego osoby;

9)      zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

10)  aktywnego kształtowania kontaktów społecznych;

11)  własnego tempa pracy;

12)  snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

13)  zdrowych i urozmaiconych posiłków;

14)  tajemnicy, bycia sobą do radości;

15)  niewiedzy, niepowodzeń i łez , do popełniania błędów

16)  ochrony przed przemocą i zgorszeniem

2.      Dziecko ma obowiązek:

1)      szanować inne dzieci i osoby dorosłe oraz ich wytwory;

2)      okazywać życzliwość i pomoc innym;

3)      podporządkować się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego;

4)      przestrzegać zasad higieny osobistej;

5)      zgłaszać swoje niedyspozycje i problemy;

6)      szanować środowisko przyrodnicze i wszystko, co z nim jest związane.

3.      Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku:

1)      zalegania lub nieterminowego regulowania przez rodziców opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przez okres 2 kolejnych miesięcy;

2)      szczególnie destrukcyjnego wpływu swoim zachowaniem na innych wychowanków lub na funkcjonowanie całej grupy,  poprzedzone próbą ugodowego rozwiązania problemu, z uwzględnieniem wszelkich dostępnych w prawie oświatowym narzędzi, w tym w zakresie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3)      swoim postępowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu lub innych oraz nie podjęcia przez rodziców w porozumieniu z przedszkolem działań, w celu wyeliminowania niepożądanych zachować dziecka,

4)      nieprzestrzegania przez rodziców obowiązków wynikających z niniejszego statutu;

5)      skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

6)      W przypadku nieprzestrzegania ust.3 pkt.2  i 3 dziecko realizujące obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego  może zostać przeniesione do innej grupy.

7)      nie uczęszczania dziecka do przedszkola przez ponad miesiąc bez pisemnego uzasadnienia  przez rodziców przyczyn nieobecności dziecka.

8)      nie uczęszczanie dziecka do przedszkola przez ponad miesiąc oraz uznaniu przez dyrektora że przyczyny nieobecności dziecka, na podstawie pisemnego usprawiedliwienia rodziców,  są nie nieuzasadnione.

9)      nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola po zakończeniu rekrutacji przez okres 2 tygodni oraz braku kontaktu z rodzicami.

4.      Dyrektor przedszkola po uzyskaniu informacji o zaistniałej okoliczności, o których mowa w ust.3, zwołuje posiedzenie rady pedagogicznej.

5.      Rada pedagogiczna zostaje zapoznana przez nauczyciela lub dyrektora przedszkola z podjętymi działaniami w celu ustalenia przyczyn sytuacji zaistniałej w ust.3.

6.      Rada pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji może podjąć uchwałę w danej sprawie zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.

7.      Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę rady pedagogicznej przez wydanie decyzji administracyjnej, którą doręcza rodzicom osobiście lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

8.      Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora przedszkola do Małopolskiego Kuratora Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

9.      W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, która obowiązuje w sytuacjach wynikających z art.108 Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

§ 35

1.      Współdziałanie z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlepszego, wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wpierania w procesie wychowania i realizacji celów i zadań Przedszkola. Współdziałanie opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku.

2.      Rodzice obowiązani są do:

1)     przestrzegania niniejszego statutu;

2)     regularnego kontaktowania się z nauczycielem;

3)     aktywnego uczestniczenia w formach współpracy z przedszkolem, w tym udziału w warsztatach;

4)     terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;

5)     informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, w tym niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

6)     zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

7)     przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do Przedszkola bez objawów nieżytu dróg oddechowych (katar, kaszel);

8)     jak najszybszego odbioru dziecka z Przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się infekcji;

9)     przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola, zgodnie z § 18.

3.      Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do:

1)     dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola;

2)     zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

3)     zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem;

4)     usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności dziecka w Przedszkolu ustnie, a w przypadku dłuższej nieobecności /miesiąc/ pisemnie.

4.      Rodzice mają prawo do:

1)     uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;

2)     uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

3)     znajomości realizowanego w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;

4)     ochrony danych osobowych;

5)     wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków i opinii na temat pracy Przedszkola.

5.      W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w Przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje Dyrektorowi uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

6.           Dzieciom nie wolno przynosić do przedszkola rzeczy wartościowych ( np. złotych łańcuszków, bransolet, pieniędzy, zegarków wartościowych). W przypadku posiadania przez dziecko w/w przedmiotów, w przypadku zniszczenia czy zagubienia przedszkole nie ponosi za nie odpowiedzialności.

7.      Zabrania się przynoszenia przez dzieci telefonów komórkowych, laptopów, notebooków.

Rozdział 7

Rekrutacja  dzieci do Przedszkola

§ 36

1.      Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

2.      W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z art. 38 prawa oświatowego.

3.      Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

4.      Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 2, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.

5.      Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu.

6.      Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 2 jest zadaniem organu prowadzącego.

7.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 37

1.      Do Przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze miasta Nowego Sącza.

2.      Kryteria  które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci do Przedszkola oraz harmonogram rekrutacji określa organ prowadzący.

3.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora. Skład komisji i zadania komisji rekrutacyjnej określają odrębne przepisy. 

4.      O przyjęciu dziecka do Przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor.

5.      Do Przedszkola w miarę wolnych miejsc mogą być przyjmowani kandydaci spoza miasta Nowego Sącza  po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 38

1.      Przedszkole prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.       Szczegółowe zasady prowadzenia przez przedszkole gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy, ustawa o finansach publicznych i ustawa o rachunkowości, a także przepisy wydane przez organ prowadzący.

3.       Dokumenty z zakresu działania przedszkola udostępnia się w siedzibie przedszkola w godzinach jego pracy.

4.      Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.

5.      Na tablicy jest używana nazwa: Miejskie Przedszkole Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im Marii Montessori w Nowym Sączu.

6.      Przedszkole używa pieczęci:

 

Miejskie Przedszkole Nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Marii Montessori

33-300 Nowy Sącz ul. Nawojowska 9

Tel/fax 18 442 32 83

 

7.      .

§ 40

 

 Statut został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 13/2017/2018  na posiedzeniu  dnia 29.11.2017 .

 Zmiany do statutu wprowadzono Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/2019/2020 na posiedzeniu  dnia 10.12.2019.

Zmiany do statutu wprowadzono Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 14/2021/2022 na posiedzeniu  dnia 01.02.2022

Zmiany do statutu wprowadzono Uchwałą Nr 11/2022/2023 na posiedzeniu dnia 13.09.2022

 

 

                                                                                    

                                                                                Przewodniczący Rady Pedagogicznej

                                                                                                       Dyrektor

                                                                                            (-)    Beata Majewska

Kontakt:

Adres:
ul. Nawojowska 9
33-300 Nowy Sącz
Telefon:
+48 18 442 32 83
+48 500 972 100

Email:
mp14@edu.nowysacz.pl
mp14nsacz@interia.pl

BIP

Stowarzyszenie 
„Złota rybka”

Facebook

Wersja
historyczna