Zasady rekrutacji na rok 2023/2024 oraz dokumenty do pobrania

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami, zasadami rekrutacji i harmonogramem rekrutacji należy pobrać ze strony przedszkola www.przedszkole14.eu lub osobiście z przedszkola. Wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz  z załącznikami w zamkniętej kopercie/koszulce,  należy złożyć  w przedszkolu  do przygotowanego pojemnika  w okresie  od 1 marca  do 29 marca 2023 roku do godziny 15.00 , zgodnie z harmonogramem rekrutacji. Wnioski o przyjęcie do przedszkola wypełnione nieprawidłowo/brak wymaganych danych, podpisów/  bez  załączników, z powodu niespełnienia formalnych kryteriów, nie będą rozpatrywane. Proszę o zapoznanie się z regulaminem oraz odpowiednimi  dokumentami rekrutacji.

Załącznik nr1 do Zarządzenia Nr 75/2023

Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 24 stycznia 2023r.

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do
publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych publicznych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz na rok
szkolny 2023/2024.

l.p.

Czynności rekrutacyjne

Szczegółowe terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Szczegółowe terminy w postępowaniu
uzupełniającym

1.

Złożenie
deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym  2023/2024 w przedszkolu 

Do 17 lutego 2024r

2.

Złożenie
wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego
publicznej szkoły podstawowej wraz z  dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

od
1 marca

do
29 marca 2023r. do godz.1500

od
03 lipca

  do 10 lipca 2023r. do godz.1500

3.

Weryfikacja
przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznego przedszkola /oddziału
przedszkolnego  publicznej szkoły
podstawowej ,   dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

do
03 kwietnia

do 24 kwietnia2023r.
do godz.1500

do
28 lipca 2023r.

 do godz.1500

4.

Podanie
do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

25 kwietnia
2023r.
do godz.1500

31 lipca 2023
do godz.1500

5.

Potwierdzenie
przez rodzica kandydata , woli przyjęcia do publicznego przedszkola /oddziału
przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej
/ w postaci pisemnego oświadczenia./

od
26 kwietnia   do 05 maja  2023r.
do godz.1500

od
01 sierpnia 2023   

do
 09 sierpnia 2023r   
do godz.1500

6.

Podanie do publicznej
wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i
kandydatów nieprzyjętych.

08
maja  2023r.
do godz.1500

10
sierpnia 2023r.

do
godz.1500

         

03

Kontakt:

Adres:
ul. Nawojowska 9
33-300 Nowy Sącz
Telefon:
+48 18 442 32 83
+48 500 972 100

Email:
mp14@edu.nowysacz.pl
mp14nsacz@interia.pl

BIP

Stowarzyszenie 
„Złota rybka”

Facebook

Wersja
historyczna